MR/OR


MR
De medezeggenschapsraad is een gekozen groep van ouders en personeelsleden van de school. De MR vormt een inspraakorgaan dat alle schoolaangelegenheden mag bespreken. Dit is wettelijk geregeld. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld formatie en financieel beleid. Het schoolbestuur neemt beslissingen, maar luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Door middel van verkiezingen wordt men lid van de MR voor de duur van twee jaar.
De leden van de MR (schooljaar 2016/2017, 2017/2018):
Personeelsgeleding:
VĂ©ronique Vanlaeken (voorzitter)
Gaitrie Sahtoe
Tim Geers
Oudergeleding:
Sara Bouzidi
Zoulikha Ajjou
Karima Bouhamed

 

OR
De ouderraad houdt zich vooral bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school. Als u de ouders wilt vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad, of mee wilt helpen in de ouderraad, meldt u zich dan aan bij Martin Kuijper, Gaitrie Sahtoe of Bregje Geelhoed.