Eindtoets

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Voor de gemiddelde scores van de Centrale Eindtoets van de afgelopen jaren kunt u kijken op www.scholenopdekaart.nl

Organisatie overstap van po naar vo
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Op de volgende pagina kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

De regels voor het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de Centrale eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies 
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies  
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd in het voortgangsgesprek met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind.

Eind september leerjaar 8 nemen we de Drempeltoets af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Samen met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 bespreekt de IB-er bovenbouw alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies.

Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
In november/december nodigen wij de ouders van groep 8 leerlingen uit voor een voorlichtingsbijeenkomst over de Centrale eindtoets, het schooladvies en de inschrijving op het voortgezet onderwijs. In december maken we een afspraak met de ouders om het voorlopig schooladvies te bespreken, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school.

Tijdspad

september: afname drempeltoets

november en december: bezoeken vo scholen

december: voorlopig advies

januari: oriëntatie vo + LVS cito toets

februari: aanmelding vo +definitief advies

april: eindtoets

Schooladviezen afgelopen jaar
Op www.scholenopdekaart.nl kunt u de schooladviezen vinden.