Missie

“Op Openbare Basisschool (OBS) De Kameleon mag je kleur bekennen’. Dit betekent dat elk individu, iedereen op/in de school, zichzelf mag en kan zijn.
OBS De Kameleon biedt een veilige, liefdevolle en gestructureerde omgeving.
Wij streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf en ander(en), helderheid, openheid en vertrouwen centraal staat. 
Wij stimuleren de leerlingen om respect voor zichzelf en voor anderen te hebben, samen te werken, regels te onderkennen en na te leven.
Wij creëren voor onze leerlingen een uitdagende, initiatiefrijke en inspirerende leeromgeving waarin niet de oplossing belangrijk is, maar de wijze waarop naar de oplossing wordt toegewerkt. Hierbij wordt er, waar mogelijk, gekeken naar de individuele behoefte van de leerling.

Het uiteindelijke doel is dat onze leerlingen maximaal toegerust zijn om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij, die constant aan veranderingen onderhevig is. Doordat het team samen werkt aan onderwijsverbetering, wordt ons onderwijs elke dag een beetje beter. 

 

Visie

De speerpunten van ons curriculum zijn: spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. De lesstof wordt waar mogelijk aangeboden volgens het handelend werken model. Op De Kameleon betekent dit dat de leerkrachten, waar mogelijk, concrete materialen ofwel handelingsmaterialen inzetten om de leerlingen een nieuwe vaardigheid te leren. Om dit te realiseren wordt er waar mogelijk projectmatig gewerkt en durven we de methodes soms los te laten en op een andere manier aan hetzelfde doel te werken. Op onze school betekent dit dat wij de methode volgen, maar leerkrachten hun eigen creativiteit gebruiken om een leerdoel handelend uit te leggen.

Naast de nieuwe vaardigheden leren de leerlingen ook de 21e eeuwse vaardigheden, namelijk: creativiteit, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, burgerschap, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. We bereiden onze leerlingen voor op wat er komen gaat. We proberen elk kind de handvatten en vaardigheden mee te geven die de toekomst en de veranderende maatschappij van ze vraagt. Wij willen op De Kameleon een school zijn waar ieder kind zich, samen met zijn of haar leerkracht, eigenaar voelt over zijn of haar eigen leerproces. Eigenaarschap op De Kameleon uit zich op 2 manieren. Ten eerste de eigenheid van elke leerling en leerkracht die er mag zijn (en die door anderen geaccepteerd wordt). Ten tweede de verantwoordelijkheid die de leerlingen en leerkrachten voelen voor hun eigen leer- en of werkproces.

Daarnaast zijn sport en spel verweven in onze schoolcultuur. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op spel en handelingsgericht werken. In de midden- en de bovenbouw verschuift de nadruk stapsgewijs van spel naar sport. Sport en spel zijn een groot onderdeel van de dagelijkse lessen die worden gegeven. Sport vindt onder andere plaats in de pauze, tijdens de reguliere gymlessen en tijdens naschoolse sportactiviteiten. Naast deze activiteiten die verweven zijn in het aanbod, wordt er vanuit school meegedaan aan toernooien en andere activiteiten die voor de doelgroep georganiseerd worden. Tevens vinden wij een gezond leven belangrijk. Ons succes is dat, dit bovenstaande, mag en kan, binnen de door de school (de leerkrachten) bepaalde kaders in gedrag en leren. Hierdoor komen onze kernwaardes: respect, rust, sociaal, sportief, structuur en veiligheid, naar voren. Steeds maken wij de kinderen bewust van het leven met elkaar en het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. We vinden het belangrijk dat de kinderen goede sociale vaardigheden ontwikkelen en daarnaast hun eigenheid ontdekken. Ons team bestaat uit gedreven leerkrachten. Dit zijn professionals met lef. We hebben een enthousiaste uitstraling met een open houding waarbij we handelingsgericht werken. Dit alles kan alleen maar als het schoolklimaat prettig en vooral veilig is. Daarom hanteren onze leerkrachten, kinderen en ouders duidelijke regels en afspraken