MR
De medezeggenschapsraad is een gekozen groep van ouders en personeelsleden van de school. De MR vormt een inspraakorgaan dat alle schoolaangelegenheden mag bespreken. Dit is wettelijk geregeld. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld formatie en financieel beleid. Het schoolbestuur neemt beslissingen, maar luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Door middel van verkiezingen wordt men lid van de MR voor de duur van twee jaar.

De leden van de MR (schooljaar 2020/2021 & 2021/2022):
Personeelsgeleding
Laila el Moukhtari
Caroline Bruining
Renee Willemse

Oudergeleding
Ouissam Belgharbi (voorzitter)
Asma el Ousrouti
Salwa el Ousrouti