De medezeggenschapsraad van De Kameleon

De MR is een gekozen groep dat bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders van de school. Als MR hebben we een adviesbevoegdheid en in bepaalde situaties beslissingsbevoegdheid m.b.t. beleid die onze kinderen op school aangaan. Dit is wettelijk geregeld. Het schoolbestuur neemt beslissingen, maar luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Via Social Schools zullen we u middels een nieuwsbrief meenemen over de te nemen besluiten en zullen we u informeren over genomen besluiten.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:
Anout Spoor
Marjon Kruik
Vacant
Oudergeleding:
Asma el Osrouti (voorzitter)
Ouissam Belgharbi (secretaris)
Salwa el Osrouti

Om u als ouder of leerkracht zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. We vragen u om ons input te geven, zodat we met elkaar beleid maken waar onze kinderen op school maximaal van kunnen profiteren. Schroom niet om contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris van de medezeggenschapsraad over punten die u van belang vindt, zodat we deze punten tijdig kunnen agenderen.

Onze voorzitter Asma el Osrouti is te bereiken via emailadres: a.elosrouti@hotmail.nl

Onze secretaris Ouissam Belgharbi is te bereiken via emailadres: ouissam86@hotmail.nl

 

Vergaderdata medezeggenschapsraad 2021-2022

22 september 2021 Woensdag 17.00 tot 19.00 uur
28 oktober 2021 Donderdag 18.00 tot 20.00 uur
26 november 2021 Vrijdag 18.00 tot 20.00 uur
11 januari 2022 Dinsdag 18.00 tot 20.00 uur
14 februari 2022 Maandag 18.00 tot 20.00 uur
24 maart 2022 Donderdag 18.00 tot 20.00 uur
22 april 2022 Vrijdag 18.00 tot 20.00 uur
01 juni 2022 Woensdag 18.00 tot 20.00 uur
30 juni 2022 (afsluiting) Donderdag 18.00 tot 20.00 uur

 

Hier vindt u het jaarplan van de MR van schooljaar 2021-2022.

Hier vindt u het jaarverslag van schooljaar 2020-2021.

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van de MR.

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement van de MR.