De medezeggenschapsraad van De Kameleon

De MR is een gekozen groep dat bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders van de school. Als MR hebben we een adviesbevoegdheid en in bepaalde situaties beslissingsbevoegdheid m.b.t. beleid die onze kinderen op school aangaan. Dit is wettelijk geregeld. Het schoolbestuur neemt beslissingen, maar luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Via Social Schools zullen we u middels een nieuwsbrief meenemen over de te nemen besluiten en zullen we u informeren over genomen besluiten.

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:
Anout Spoor
Renée Willemse

Oudergeleding:
Hayat Arebadi
Yamina el Arcoubi

Om u als ouder of leerkracht zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, ontvangen wij graag uw inbreng, suggesties of aandachtspunten. We vragen u om ons input te geven, zodat we met elkaar beleid maken waar onze kinderen op school maximaal van kunnen profiteren. Schroom niet om contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris van de medezeggenschapsraad over punten die u van belang vindt, zodat we deze punten tijdig kunnen agenderen.